Strona Główna

O projekcie

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej 120 osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo (72 kobiet, 48 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej z województwa małopolskiego oraz doprowadzenie osób, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza do uzyskania i utrzymania zatrudnienia poprzez realizację kompleksowego programu na rzecz aktywizacji zawodowej w okresie od 01.06.2018r. do 31.12.2019r.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2018r. do 31.12.2019r.

Wartość projektu : 1 674 832,80 zł

Kwota dofinansowania : 1 591 091,16 zł

Efekty, które osiągną uczestnicy:

 1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 70% UP tj. 84 osoby (50K, 34M).
 2. Liczba osób, które uzyskały kompetencje po opuszczeniu programu: 20% UP tj. 24 osoby (14K, 10M),
 3. Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu: 30% UP tj. 36 osób.
 4. Efektywność zatrudnieniowa :
  • 33% dla osób 50+,
  • 38% dla osób o niskich kwalifikacjach,
  • 30% dla osób długotrwale bezrobotnych,
  • 33% dla osób z niepełnosprawnościami,
  • 39% dla kobiet,
  • 56% dla bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, nie kwalifikujących się do w/w grup.

Adresaci projektu

Do udziału w projekcie zapraszamy 120 osób w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących woj. małopolskie, pozostających bez pracy należących co najmniej do jednej z poniższych grup :

 • osoby powyżej 50. roku życia: min 38 os.
 • osoby bezrobotne: 48 os., w tym min. 6 os. długotrwale bezrobotnych,
 • osoby bierne zawodowo: 72 os.,
 • osoby z niepełnosprawnościami: min. 12 osób,
 • osoby o niskich kwalifikacjach: min. 24 os.,
 • kobiety: min. 72 os.,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49, nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza: maks. 9 osób.

Co najmniej 5% uczestników projektu tj. 6 os. będą stanowiły osoby zajmujące się dziećmi do lat 7 lub osobami zależnymi.

Wsparcie oferowane w ramach projektu

 • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (Indywidualny Plan Działania)
 • Poradnictwo Indywidualne
 • Poradnictwo Grupowe
 • Wsparcie Motywacyjne
 • Szkolenia zawodowe
 • 3 miesięczny staż
 • Pośrednictwo pracy

Dodatkowe korzyści

 • Stypendium szkoleniowe
 • Stypendium stażowe
 • Certyfikaty potwierdzające kompetencje/kwalifikacje
 • Zwrot kosztów dojazdu na: poradnictwo grupowe, szkolenie zawodowe, staż
 • Zwrot kosztów opieki na dzieckiem do lat 7/os. zależną w trakcie: szkolenia, stażu.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 8.2 Aktywizacja Zawodowa; Typ Projektu A: Kompleksowe Programy Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej Osób Pozostających Bez Pracy.

Rekrutacja

Rekrutacja otwarta, prowadzona będzie w sposób ciągły w woj. małopolskim. Założono, że powyżej 50% uczestników projektu stanowić będą mieszkańcy powiatów: wielicki, miechowski, wadowicki, m.Tarnów, oświęcimski, gorlicki, brzeski, nowotarski, proszowicki, tarnowski, olkuski, nowosądecki, limanowski, chrzanowski, tatrzański, dąbrowski.

Projekt skierowany jest dla 120 osób w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy należących co najmniej do jednej z poniższych grup :

 • osoby powyżej 50. roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • kobiety,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49.

Zgłoszenie do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

 • Formularz zgłoszeniowy (PLIK PDF)
 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (PLIK PDF)
 • Oświadczenie uczestnika projektu (PLIK PDF)
 • Oświadczenie podatkowo składkowe (PLIK PDF)
 • Formularz SL2014 (PLIK PDF )
 • Deklaracja uczestnictwa (PLIK PDF )

Decyzja o zakwalifikowaniu danej osoby do udziału w projekcie zostanie podjęta na podstawie spełnienia warunków uczestnictwa oraz sumy punktów uzyskanych za kryteria punktowe i kryteria pierwszeństwa.

Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami. W przypadku udziału w projekcie osoby z niepełnosprawnością i dodatkową potrzebą dostosowania projektu, zastosowany zostanie mechanizm racjonalnych usprawnień np. asystent osoby niepełnosprawnej, zapewnienie specjalistycznego transportu, tłumacz języka migowego dla osób niesłyszących, dostosowanie sprzętu komputerowego dla osób niewidomych, dostosowanie posiłków uwzględniających specyficzne potrzeby żywieniowe wynikające z niepełnosprawności.
Osoby o szczególnych potrzebach proszone są o kontakt z Biurem Projektu.

Oferowane wsparcie w ramach projektu

Obligatoryjne jest uczestnictwo w IPD, poradnictwie indywidualnym, szkoleniu zawodowym oraz pośrednictwie pracy.

Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (IPD)

Identyfikacja potrzeb obejmuje diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego. Każdy uczestnik będzie miał zapewnione 6h indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym (2 spotkania: 4h + 2 h). Wspólnie z doradcą zostanie określona ścieżka wsparcia w ramach projektu dostosowana do indywidualnych potrzeb uczestnika/uczestniczki, wynikająca z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu. Na bazie zdiagnozowanych potrzeb utworzony zostanie Indywidualny Plan Działania dla każdego uczestnika/uczestniczki.

Poradnictwo Indywidualne

Uczestnik projektu, u którego doradca zawodowy zdiagnozuje obszary wymagające dodatkowego wzmocnienia uwzględni tę okoliczność Indywidualnym Planie Działania i skieruje go do udziału w poradnictwie indywidualnym.

Poradnictwo Indywidualne odbywało się będzie w formie 3 godz. spotkań (porad zawodowych), polegających na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z uczestnikiem projektu.

Celem poradnictwa indywidualnego będzie wspomaganie procesu poszukiwania pracy u osób u których zdiagnozowano podczas IPD brak motywacji do poszukiwania pracy lub brak wiedzy na temat własnych kompetencji i zasobów. Dla osób sprawujących opiekę nad osobą zależną zapewnione zostanie poradnictwo z zakresu organizacji i opieki nad osobą zależną.

Poradnictwo grupowe

Poradnictwo grupowe realizowane jest w formie spotkań grupowych oraz warsztatów. Uczestnictwo w poradnictwie zawodowym grupowym będzie stwarzało warunki do efektywnego uczenia się i poszukiwania twórczych rozwiązań podczas spotkań z innymi uczestnikami projektu. Warsztaty będą służyły wzmocnieniu kompetencji, które podczas pracy z uczestnikiem zostały ocenione najsłabiej. Poradnictwo grupowe będzie miało charakter warsztatowy, podczas którego uczestnicy będą mieli możliwość oceny siebie oraz swych mocnych i słabych stron. Ponadto poradnictwo swoim zakresem obejmuje przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, doskonalenie umiejętności interpersonalnych, w tym automotywacje oraz radzenie sobie ze stresem, przełamywanie barier komunikacyjnych w stosunku do osób trzecich, funkcjonowaniu w zespołach ludzkich, wzrostu motywacji do działania.
Poradnictwo grupowe będzie trwało 24 godziny (4 dni) i prowadzone będzie w 10 osobowych grupach.

Wsparcie motywacyjne (psychologiczne)

Wsparcie psychologiczne obejmuje działania wspierające proces poradnictwa zawodowego i ukierunkowane jest na rozwiązanie konkretnego problemu zawodowego uczestnika. Ma na celu wzmocnienie motywacji i zwiększenie wiary we własne możliwości. Spotkania z psychologiem będą odbywały się po uprzednim umówieniu osoby zainteresowanej. Wsparcie będzie dostępne na każdym etapie realizacji projektu.
Wsparcie będzie dostępne na każdym etapie realizacji projektu. Czas wsparcia to około 3 godz./uczestnika.

Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe zaproponowane w projekcie mają na celu nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie. Uczestnikami szkoleń będą osoby, których kwalifikacje nie są adekwatne do potrzeb rynku pracy lub wymagają poświadczenia odpowiednim dokumentem (certyfikatem).

Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników, będą uwzględniać specyfikę wewnątrzregionalną, mieć związek z rzeczywistymi potrzebami na określone kwalifikacje i umiejętności na regionalnym lub lokalnym rynku pracy. Ponieważ szkolenia oferowane uczestnikom projektu muszą być zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego/regionalnego rynku pracy i potencjałem uczestnika projektu na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie nie zakłada się realizowania konkretnych szkoleń zawodowych.

Szkolenie trwa 120 godzin, 20 dni po 6 godzin.

Staż

Staż przewidziany dla 66% uczestników projektu. Staże będą trwały 3 m-ce. W trakcie odbywania stażu uczestnik/uczestniczka nabędzie praktyczne umiejętności do wykonywania zawodu. Po zakończeniu stażu jest opracowywana ocena uwzględniająca osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu. Staże/praktyki zawodowe będą powiązane ze szkoleniem zawodowym, które ukończy uczestnik/czka i uzyska kwalifikacje. Powiązanie stażu/praktyki ze szkoleniem pozwoli na kompleksowe wsparcie uczestnika w tym samym zakresie kwalifikacji/kompetencji zawodowych.

Pośrednictwo pracy

Celem zadania będzie kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby. Pośrednictwo pracy będzie miało charakter ciągły i towarzyszyło każdej formie aktywizacji a pośrednik pracy będzie na bieżąco monitorował aktywność uczestnika w poszukiwaniu pracy. Pośrednik wspierał będzie osoby poszukujące zatrudnienia przedstawiając im oferty pracy z regionu, dobierając je pod kątem posiadanych przez kandydata kwalifikacji i predyspozycji. Pośrednictwo pracy będzie polegało na udzielaniu indywidualnej pomocy uczestnikowi/czce w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia poprzez m.in.: pozyskiwanie ofert pracy z regionu, udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach, informowanie uczestników/czek o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, inicjowanie i organizowanie kontaktów z pracodawcami, współdziałanie z instytucjami rynku pracy. Uczestnikowi będą wyznaczane samodzielne zadania do wykonania, tak aby weryfikować deklarowane przez niego działania.

Harmonogram wsparcia

 • Harmonogram – Wsparcie / luty 2019 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram – Wsparcie / marzec 2018 ( PLIK PDF)
 • Harmonogram – Wsparcie / kwiecień 2018 ( PLIK PDF)

Do pobrania

 • wniosek o zwrot kosztów dojazdu ( PLIK PDF)
 • oświadczenie przewoźnika o cenie biletu
Top